Ekonominyheter

Sifferhjälpen presenterar nyheter inom skatter, bokföring, regler och lagar

______________________

 

Skattereduktion för gåvor


Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs och gäller för gåvor som lämnas från och med 1 juli 2019.
För att få skattereduktionen måste gåvan vara lämnad till en godkänd gåvomottagare och bestå av en penninggåva på minst 200 kr per gåvotillfälle.

De sammanlagda gåvorna från en person måste vara på minst 2 000 kr per år för att han eller hon ska få skattereduktion.
Skattereduktionen är 25% av underlaget, dock högst 1 500 kr per år. Detta motsvarar ett gåvovärde på 6 000 kr.

Skattereduktion kan också ges om en arbetsgivare som en skattepliktig löneförmån för en viss anställd ger en gåva till en godkänd gåvomottagare. Det är enbart fysiska personer som fyllt 18 år som ska kunna få skattereduktion.

Slopad särskild löneskatt för pensionärer

Särskild löneskatt
Aktiva näringsidkare som vid årets början är 65 år eller äldre eller har haft hel allmän pension (ålderspension) hela året ska enligt dagens regler betala särskild löneskatt med 6,15% på inkomst av näringsverksamheten.
En arbetsgivare ska betala särskild löneskatt med 6,15% på ersättningar för arbete (lön, arvode, förmåner mm) för anställda som vid årets ingång har fyllt 65 år.

Slopad särskild löneskatt
Från 1 juli slopas den särskilda löneskatten på 6,15%, som betalas på förvärvsinkomster för personer fyllda 65 år.
För födda 1937 och tidigare blir det inga avgifter alls. För de som fyllt 65 år vid årets början blir arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna 10,21%. Detsamma gäller egenavgifterna för aktiva näringsidkare som vid årets början är 61 år och har tagit ut hel allmän pension (ålderspension) hela året.
För näringsidkare ska inkomsten proportioneras jämnt över året, om inte näringsidkaren på annat sätt kan visa hur stor del av inkomsterna som är hänförliga till tiden efter 30 juni.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Riksdagen har beslutat om en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år
Arbetsgivaravgiften kommer att bestå av endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent och gälla lön och ersättningar upp till 25 000 kr per månad.
De nya reglerna trädde ikraft 1 augusti 2019 och tillämpas på löner som betalas ut efter den 31 juli 2019.

Växa-stödet förlängs

Är du enmansföretagare och ska anställa personal kan du få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde, så kallat växa-stöd. Växa-stödet innebär att arbetsgivare bara behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21% (istället för fulla arbetsgivaravgifter) under 12 månader för den först anställde. Riksdagen har nu beslutat att tiden förlängs till 24 månader. De nya reglerna trädde i kraft 1 augusti 2019 och ska gälla anställningar som påbörjas 1 mars 2018 och senare.

Enligt de nya reglerna ska förlängningen gälla även pågående anställningar med växastöd om anställningen påbörjats 1 mars 2018 eller senare. För anställningar som påbörjats innan 1 mars 2018 blir det ingen förlängning. Anställningar som påbörjats före 1 augusti 2018 kommer att ha nått slutet av sin första 12-månadersperiod innan de nya reglerna börjar tillämpas. Man får i dessa fall inte starta en ny 12-månadersperiod från 1 augusti utan får istället begära omprövning av arbetsgivardeklarationerna för glappet.
Reglerna upphör att gälla vid utgången av 2021, men regeringen avser att under mandatperioden återkomma med ett förslag om att reglerna ska göras permanenta.

När ska man betala statlig inkomstskatt och hur hög är den?

För inkomståret 2019 gäller Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Det innebär bl a att den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt höjs. Det finns två skiktgränser. Den nedre skiktgränsen är 490 700 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Den övre skiktgränsen är 689 300 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procentenheter (den så kallade värnskatten), det vill säga sammanlagt 25 procent.

Det innebär att du inkomståret 2019 kan ha en inkomst på 504 400 kronor respektive 703 000 kronor (den så kallade brytpunkten) utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt. Detta beror på grundavdraget. Det motsvarar en månadslön på 42 033 kr respektive 58 583 kr.

Du som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång kan ha en inkomst på 547 500 kronor respektive 733 300 kronor utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt. Det beror på att pensionärer som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång har ett högre grundavdrag.